Uslovi pružanja usluge

Opšti uslovi pružanja usluge

Konektor za punjenje električnih vozila

USLOVI PRUŽANJA USLUGE

Ovi opšti uslovi pružanja usluge (u daljem tekstu: “Uslovi pružanja usluge”) zajedno sa Voltic Politikom privatnosti uređuju Vaše (u daljem tekstu: “Vi” ili “Korisnik”) korišćenje eDrive mobilne aplikacije kao i bilo koje druge povezane usluge (u daljem tekstu: “Usluga”) koju pruža privredno društvo Voltic d.o.o. Beograd, Milentija Popovića 5v/34, 11070 Beograd, Republika Srbija, osnovano u skladu sa propisima Republike Srbije, registrovano u Agenciji za privredne registre pod matičnim brojem: 21765902, koje posluje pod brendom "eDrive" (u daljem tekstu: “Voltic”, “Nas” or “Mi”).

1.     OSNOVNE ODREDBE

Registrovanjem za korišćenje ili korišćenjem Usluge ili bilo kog dela Usluge Vi prihvatate da se na Vas primene ovi Uslova pružanja usluge. Da biste dovršili Vašu registraciju, neophodno je da izričito prihvatite ove Uslove pružanja usluge. Ukoliko ste fizičko lice, dužni ste da obavestite Voltic ukoliko imate bilo kakvu primedbu u vezi sa Uslugom u roku od 2 (dve) godine, a ukoliko ste privredno društvo, morate da podnesete primedbu u vezi sa Uslugom u roku od 6 (šest) meseci, s tim što se u svakom slučaju predmetni rokovi računaju od dana pružanja relevantne Usluge. Svako obaveštenje o neusaglašenosti Usluge dostavljate Voltic-u u pisanoj formi, uključujući i elektronskom poštom.

Usluga uključuje, ali nije ograničena na internet stranice Voltic-a, eDrive mobilnu aplikaciju (u daljem tekstu „Mobilna aplikacija“) i sve povezane usluge i proizvode koje Voltic pruža pod svojim brendom ili preko partnera, što uključuje, ali nije ograničeno, na identifikaciju i navigaciju do stanica za punjenje električnih vozila, pokretanje i plaćanje programa punjenja (uključujući putem korišćenja platnih kartica) i pružanje određenih informacija u vezi sa programom punjenja (npr. cena, dostupnost, vrsta dostupnih punjača, informacije vezane za fakturu).

Voltic zadržava pravo da po diskrecionoj oceni menja, dodaje i uklanja karakteristike Usluge u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja Korisnika.

Ovi Uslovi pružanja usluge su primenljivi u bilo kojoj zemlji i/ili regionu u kojima je Usluga dostupna, ako nisu dopunjeni i/ili izmenjeni u skladu sa domaćim zakonodavstvom predmetne države/regiona, u kom slučaju će biti primenljive takve dopune/izmene, o čemu ćete biti adekvatno obavešteni.

2.    POLITIKA PRIVATNOSTI

Voltic obrađuje Vaše podatke o ličnosti u skladu sa svojom Politikom privatnosti.

3.    CENE

Sve cene prikazane u Mobilnoj aplikaciji uključuju i PDV (porez na dodatu vrednost). Kada koristite Mobilnu aplikaciju za pokretanje sesije punjenja, cena će se pojaviti pre nego što počne proces punjenja.

Cena korišćenja Usluge za punjenje Vašeg električnog vozila zasniva se na jednom ili više različitih faktora. Ovi faktori mogu uključivati, ali nisu ograničeni na, kilovat-sate (kWh) koji su iskorišćeni tokom punjenja, vreme punjenja, vreme parkiranja, naknade za početak programa punjenja, itd.

Vi potvrđujete i prihvatate da je konačna cena izračunata na osnovu načina Vašeg korišćenja Usluge i da nije moguće izračunati konačnu cenu pre nego što se proces punjenja okonča u svakoj pojedinačnojsituaciji.

4.    PROFESIONALNO KORIŠĆENJE USLUGE

Određeni delovi Usluge mogu biti ograničeni za isključivo korišćenje od strane poslovnih korisnika, pravnih lica i/ili fizičkih lica koji koriste Uslugu za svoje trgovinske ili poslovne aktivnosti („Poslovni nalozi“). Poslovni nalozi se mogu naplaćivati različitim i/ili dodatnim naknadama kako je pojedinačno ugovoreno u pisanoj formi sa Voltic-om. Radi izbegavanja svake sumnje, ovi Uslovi pružanja usluge će se primenjivati na bilo koje korišćenje Usluge ukoliko ne postoji poseban pisani sporazum sa Voltic-om.

5.    FAKTURISANJE I PLAĆANJE

Odgovorni ste da obezbedite da je registrovana platna kartica važeća, da nije blokirana, da na njoj imadovoljno sredstava i da ste Vi ovlašćeni da je koristite. Ukoliko zaduženje registrovane platne karticenije moguće, Voltic ima pravo da od Vas zahteva plaćanje drugim sredstvima, poput slanja posebnefakture u pisanoj formi za Vaše korišćenje Usluge. Ako nastupi kašnjenje u plaćanju posebne fakture upisanoj formi, primenjuje se Odeljak 7.

Odgovorni da obezbedite da su informacije o plaćanju tačne i ažurirane na vreme na korisničkomnalogu Voltic koji je povezan sa Uslugom. Molimo Vas da uzmete u obzir da će nemogućnost plaćanjadovesti do ukidanja korisničkog naloga.

Vaša plaćanja prema Voltic-u su obezbeđena od strane jedne ili više trećih strana – procesora plaćanja. Voltic ne preuzima nikakvu odgovornost za greške ili smetnje u procesu plaćanja.

Prihvatanjem ovih Uslova Korisnici fizička lica su saglasni da prilikom pružanja usluga imaju prebivalištena teritoriji Republike Srbije kako bi bio izdat fiskalni račun za pružene usluge.

6.    USLOVI PLAĆANJA FAKTURA

Kada završite sa konkretnim korišćenjem Usluge, faktura će biti automatski izrađena i poslata na Vašue-mail adresu. Voltic će pokušati da sprovede naplatu sa platne kartice registrovane u okviru mobilneaplikacije. U slučaju da na registrovanoj platnoj kartici nema dovoljno sredstava za takvu transakciju,nećete biti u mogućnosti da Uslugu koristite do potpunog izmirenja neplaćene fakture, a Voltic ćeputem sistema u okviru Mobilne aplikacije pokušavati da naplati neizmirene iznose sa Vaše platnekartice, do potpunog izmirenja. Voltic će sačuvati i prikazati informacije o naplati na korisničkomnalogu u okviru istorije plaćanja. S obzirom da ćete sve svoje uplate i fakture imati vidljive u okviruMobilne aplikacije, u svakom trenutku možete izmiriti dospeli iznos.

7.     KAŠNJENJE U PLAĆANJU

Ukoliko ne uplatite ceo iznos fakture, Voltic zadržava pravo da onemogući Vaše korišćenje Usluge time što će suspendovati Vaš nalog i/ili Vas sprečiti da registrujete novi nalog. Ako Vas Voltic onemogući da koristite Uslugu zbog nemogućnosti plaćanja, i dalje ćete biti u obavezi da platite sve neizmirene fakture i/ili naknade u vezi sa korišćenjem Usluge.

Voltic će na svaki neizmireni iznos zaračunati zateznu kamatu u visini najviše stope zatezne kamate dozvoljene zakonom i izdati fakturu u pisanoj formi. Faktura u pisanoj formi će biti poslata na poštansku adresu koja je registrovana u Mobilnoj aplikaciji. Ako nijedna poštanska adresa nije registrovana u Mobilnoj aplikaciji, faktura u pismenoj formi će biti poslata na poštansku adresu na kojoj ste Vi registrovani, na osnovu bilo koje javno dostupne baze podataka.

Ako je faktura u pismenoj formi poslata, a uplata u potpunosti nije primljena pre ili na dan dospeća, Voltic može, ali nije u obavezi, da Vam dostavi opomenu.

Ako je opomena poslata diskrecionom odlukom Voltic-a i/ili uplata u potpunosti nije primljena pre ili na dan dospeća, Voltic zadržava pravo da pokrene postupak namirenja dospelog duga, što će izazvati dodatne troškove.

8.    VAUČERI

U skladu sa primenljivim propisima, Voltic Vam može s vremena na vreme ponuditi promotivni kod (u daljem tekstu: „Vaučer“) koji se može aktivirati u Mobilnoj aplikaciji. Nakon aktiviranja Vaučera u Mobilnoj aplikaciji, Korisnik može dobiti popust, odobrenje ili sličnu ponudu (u daljem tekstu: „Promotivna ponuda“). Vaučer je jednokratna ponuda i može biti ograničen na jedan Vaučer po Korisniku. Možda nećete biti u mogućnosti da kombinujete Vaučer sa bilo kojom drugom ponudom(ama). Vaučer je neprenosiv i ne može se prodati ili refundirati. Ako dobijete odobrenje u okviru Promotivne ponude, dužni ste da platite Voltic-u za troškove koji su nastali korišćenjem Usluge koji premašuju odobrenje, a ako vrednost odobrenja premašuje cenu Usluge, preostala vrednost odobrenja će biti preneta na sledeću Uslugu.

Vaučer i Promotivna ponuda važe samo do navedenog datuma isteka. Voltic zadržava pravo da izmeni i/ili otkaže Vaučer i/ili Promotivnu ponudu. Vaučer i/ili Promotivna ponuda mogu biti nedostupni za Poslovne naloge i/ili biti ograničeni na određene delove Usluge.

9.    STANICE ZA PUNJENJE

Odgovornost operatera stanice za punjenje je da osigura da stanice za punjenje ispravno rade. Voltic ne snosi nikakvu odgovornost za greške i nedostatke na stanicama za punjenje ili bilo kojoj opremi(npr. kablovima, konverterima ili adapterima) koji pripadaju stanici za punjenje.

10.   OBAVEZE KORISNIKA

Vi ste u svakom trenutku dužni da:

• Prekinete korišćenje usluge ukoliko Vaše prebivalište više nije na teritoriji Republike Srbije;

• Se pridržavate svih uputstava koji su Vam data na stanici za punjenje i obezbedite da se procespunjenja odvija pravilno;

• Poštujete sve važeće propise o parkiranju na ili u oblasti oko stanica za punjenje;

• Ne koristite Uslugu u zloj nameri u vezi sa bilo kakvom greškom ili nedostatkom sa Uslugom,stanicom za punjenje ili vozilom koje se puni;

• Obezbedite da su lične informacije i informacije o plaćanju registrovane u Mobilnoj aplikacijitačne i ažurne;

• Postupate sa pažnjom i zaštitite svoju lozinku i informacije o nalogu u Mobilnoj aplikaciji;

• Obezbedite da nijedna neovlašćena osoba(e) nema pristup vašem nalogu i/ili bilo kojojKartici(ama) za punjenje bez Vašeg odobrenja; i

• Obezbedite da su sva sredstva (npr. kabl za punjenje) koja se koriste u vezi sa punjenjemispravni i da rade u skladu sa namenom.

Voltic ima pravo da odmah prekine naplatu koja je u toku i/ili ograniči pristup delovima ili celokupnojUsluzi ako: (i) na bilo koji način ne ispunite svoje obaveze prema ovim Uslovima pružanja usluge ili bilokom drugom ugovoru između Vas i Voltic-a, (ii) ako ste dostavili netačne informacije da biste obmanuliVoltic i/ili njegove partnere, ili (iii) ako Voltic ima osnovane razloge da veruje da treća strana imaneovlašćen pristup nalogu koji se odnosi na Uslugu. U slučaju takvog raskida Voltic ima pravo dapreduzme neophodne radnje da zaštiti Voltic i/ili njegove partnere od štete i Vi možete biti u obavezida snosite troškove ili štetu koju je Voltic usled toga pretrpeo.

11.     OPŠTE OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Ograničenje odgovornosti u ovom članu podrazumeva da Vi ne možete smatrati Voltic odgovornim –niti na drugi način primati novčanu naknadu od Voltic – ako nije izričito navedeno drugačije. Molimo da uzmete u obzir da se ograničenje odgovornosti u ovom članu primenjuje uz ograničenjeodgovornosti u drugim odeljcima ovih Uslova pružanja usluge.

Svako ograničenje odgovornosti u ovom odeljku ili na drugi način navedeno u ovim Uslovima pružanja usluge neće se tumačiti tako da isključi ili ograniči odgovornost Voltic u slučaju smrti ili telesne povredekoja je rezultat umišljajnih ili radnji ili propuštanja preduzetih sa grubom nepažnjom od strane Voltic, njegovog zaposlenog, zakonskog zastupnika ili podizvođača Voltic.

Voltic ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem neispravne opreme, niti za bilokakvu štetu uzrokovanu kvarom na vozilu koje se puni.

Voltic ne snosi odgovornost za bilo kakvu indirektnu štetu koju možete da pretrpite, osim ako, i samou meri u kojoj se takva odgovornost ne može isključiti primenljivim propisima.

Voltic se neće smatrati odgovornim da Vam nadoknadi bilo kakvu štetu uzrokovanu neovlašćenimkorišćenjem Usluge, osim ako se utvrdi da je Voltic postupio umišljajno ili grubom nepažnjom.

Voltic se neće smatrati odgovornim da Vam nadoknadi bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem Uslugekoje je u suprotnosti sa ovim Uslovima pružanja usluge, osim ako se utvrdi da je Voltic postupioumišljajno ili grubom nepažnjom.

Voltic ne snosi odgovornost za štetu nastalu usled toga što Vi ili bilo koje treće lice niste u mogućnostida koristite Mobilnu aplikaciju, platnu karticu ili bilo koji drugi deo Usluge.

Voltic se neće smatrati odgovornim da Vam nadoknadi iznos veći od 1.000 EUR (ili ekvivalentan iznosu valuti koja se koristi u državi u kojoj imate svoje prebivalište) osim ako se utvrdi da je Voltic postupio umišljajno ili grubom nepažnjom.

12.  VIŠA SILA

Voltic nije odgovoran za, bez ograničenja, bilo kakve izmene propisa, grešku ili kašnjenje u isporuci,telefonskim i internet mrežama, ratne i vojne akcije, opštu mobilizaciju, sabotaže stanica za punjenje,neregularnosti u isporuci električne energije, štrajk, bojkot, nemire, terorističke akte, epidemije,požare, eksplozije, saobraćajne i elementarne nepogode (kao što su zemljotres, ciklon, oluja, poplava,magla), akte nadležnih organa koji utiču na pružanje Usluge i sve druge događaje i okolnosti kojenadležni organi priznaju i proglase kao slučajeve više sile, ili druge slične okolnosti koje su van kontrole Voltic.

13.   POLITIKA OTKAZIVANJA

Imate pravo da izbrišete svoj nalog bez navođenja razloga. Brisanje vašeg naloga može se izvršiti takošto ćete kontaktirati korisničku podršku telefonskim putem ili e-poštom. Nakon što zatražite brisanjevašeg naloga, postoji mogućnost da nećete moći ponovo da pristupite nalogu, niti da koristite svojuplatnu karticu. Ako izbrišete svoj nalog i otvorite novi nalog, Vaša istorija plaćanja i bilo koje drugeinformacije neće biti prenete na Vaš novi nalog.

Brisanje vašeg naloga ne isključuje nikakvu finansijsku obavezu koju možete imati prema Voltic-u uvezi sa Uslugom.

Svoj nalog možete da izbrišete slanjem e-pošte sa zahtevom na: info@edrive.co.rs

14.   TRAJANJE UGOVORA I RASKID

Ovi Uslovi korišćenja usluge su obavezujući između Voltic-a i Korisnika od momenta kada se prvi putregistrujete ili koristite bilo koji deo Usluge i ostaju na snazi do raskida od strane Vas ili Voltic-a.

I Vi i Voltic možete u bilo kom trenutku da raskinete Uslove pružanja usluge. Ako raskinete Uslovepružanja usluge, Voltic će blokirati pristup i izbrisati bilo koji nalog koji je povezan sa Korisnikom u vezisa Uslugom. Raskid Uslova pružanja usluge ne isključuje nikakvu finansijsku obavezu koju potencijalnoimate prema Voltic u vezi sa Uslugom.

15.  KONAČNI UGOVOR I IZMENE USLOVA PRUŽANJA USLUGE

Ovi Uslovi pružanja usluge predstavljaju konačan i potpun sporazum između Vas i Voltic-a u vezi sanjegovim predmetom. Ovi Uslovi korišćenja ugovora zamenjuju sve prethodne uslove pružanja uslugei/ili druge ugovore, pismene ili usmene, između Vas i Voltic-a koji se odnose na predmet regulisanja.

Voltic zadržava pravo da izmeni ove Uslove pružanja usluge u bilo kom trenutku. Bićete obavešteni oizmenama Uslova korišćenja e-poštom i/ili putem Mobilne aplikacije u razumnom roku pre takvihizmena.

Imate pravo da odbijete izmenu pre nego što je načinjena i obavestite Voltic o svom neodobravanju. Nakon odbijanja izmena, Voltic zadržava pravo da ograniči ili otkaže korišćenje Usluge i izbriše Vaš nalog u mobilnoj aplikaciji. Odbijanje izmena Uslova pružanja usluge ne isključuje nikakvu finansijskuobavezu koju imate prema Voltic-u u vezi sa Uslugom.

Voltic neće arhivirati ranije verzije uslova pružanja usluga i odredbe koje se odnose na Uslugu.

16.   MERODAVNO PRAVO I JURISDIKCIJA

Ovi Uslovi korišćenja usluge tumačiće se u skladu sa propisima Republike Srbije. Nadležni sud uBeogradu, Republika Srbija, je isključivo nadležan za sve sporove koji proizilaze iz korišćenja ili u vezisa Uslugom i/ili ovim Uslovima pružanja usluge.

17.   ODVOJIVOST ODREDABA

Ovi Uslovi pružanja usluge ne ograničavaju Vaša obavezujuća prava kojih se ne možete odreći premaimperativnim propisima. Ako se utvrdi da bilo koja odredba(e) u okviru ovih Uslova pružanja uslugenije u skladu sa važećim imperativnim propisima, to neće imati uticaj na preostale odredbe.

Ukoliko imate bilo kakvih nejasnoća u vezi sa ovim Uslovima korišćenja usluge, možete Nas kontaktirati na e-mail adresu: info@edrive.co.rs