Uslovi pružanja usluge

Opšti uslovi pružanja usluge

Konektor za punjenje električnih vozila

USLOVI PRUŽANJA USLUGE

Ovi opšti uslovi pružanja usluge (u daljem tekstu: “Uslovi pružanja usluge”) zajedno sa Emobil SNC Politikom privatnosti uređuju Vaše (u daljem tekstu: “Vi” ili “Korisnik”) korišćenje Edrive mobilne aplikacije kao i bilo koje druge povezane usluge (u daljem tekstu: “Usluga”) koju pruža privredno društvo Emobil SNC d.o.o. Beograd, Milentija Popovića 5v/34, 11070 Beograd, Republika Srbija, osnovano u skladu sa propisima Republike Srbije, registrovano u Agenciji za privredne registre pod matičnim brojem: 21765902 i poreskim idetenfikacionim brojem: 112909399, sa šifrom delatnosti: 6201, koje posluje pod brendom "Edrive" (u daljem tekstu: “Emobil SNC”, “Nas” or “Mi”).

1.     OSNOVNE ODREDBE

Registrovanjem za korišćenje ili korišćenjem Usluge ili bilo kog dela Usluge Vi prihvatate da se na Vas primene ovi Uslova pružanja usluge. Da biste dovršili Vašu registraciju, neophodno je da izričito prihvatite ove Uslove pružanja usluge. Ukoliko ste fizičko lice, dužni ste da obavestite Emobil SNC ukoliko imate bilo kakvu primedbu u vezi sa Uslugom u roku od 2 (dve) godine, a ukoliko ste privredno društvo, morate da podnesete primedbu u vezi sa Uslugom u roku od 6 (šest) ) meseci, s tim što se u svakom slučaju predmetni rokovi računaju od dana pružanja relevantne Usluge. Svako obaveštenje o neusaglašenosti Usluge dostavljate Emobil SNC u pisanoj formi, uključujući i elektronskom poštom.

Usluga uključuje, ali nije ograničena na internet stranice Emobil SNC, Edrive mobilnu aplikaciju (u daljem tekstu „Mobilna aplikacija“) i sve povezane usluge i proizvode koje Emobil SNC pruža pod svojim brendom ili preko partnera, što uključuje, ali nije ograničeno,  na identifikaciju i navigaciju do stanica za punjenje električnih vozila, pokretanje i plaćanje programa punjenja (uključujući putem korišćenja platnih kartica) i pružanje određenih informacija u vezi sa programom punjenja (npr. cena, dostupnost, vrsta dostupnih punjača, informacije vezane za fakturu).

Emobil SNC zadržava pravo da po diskrecionoj oceni menja, dodaje i uklanja karakteristike Usluge u bilo kom trenutku bez prethodnog obaveštenja Korisnika.

Ovi Uslovi pružanja usluge su primenljivi u bilo kojoj zemlji i/ili regionu u kojima je Usluga dostupna, ako nisu dopunjeni i/ili izmenjeni u skladu sa domaćim zakonodavstvom predmetne države/regiona, u kom slučaju će biti primenljive takve dopune/izmene, o čemu ćete biti adekvatno obavešteni.

2.    POLITIKA PRIVATNOSTI

Emobil SNC obrađuje Vaše podatke o ličnosti u skladu sa svojom Politikom privatnosti.

3.    CENE

Sve cene prikazane u Mobilnoj aplikaciji uključuju i PDV (porez na dodatu vrednost). Kada koristite Mobilnu aplikaciju za pokretanje sesije punjenja, cena će se pojaviti pre nego što počne proces punjenja. Cena korišćenja Usluge za punjenje Vašeg električnog vozila zasniva se na jednom ili više različitih faktora. Ovi faktori mogu uključivati, ali nisu ograničeni na, kilovat-sate (kWh) koji su iskorišćeni tokom punjenja, vreme punjenja, vreme parkiranja, naknade za početak programa punjenja, itd.

Vi potvrđujete i prihvatate da je konačna cena izračunata na osnovu načina Vašeg korišćenja Usluge i da nije moguće izračunati konačnu cenu pre nego što se proces punjenja okonča u svakoj pojedinačnoj situaciji.

Prilikom registracije Vaše platne kartice na aplikaciji, Emobil SNC ima pravo da radi provere validnosti kartice, sa Vaše kartice naplati iznos u vrednosti do RSD 120,00, koji će odmah potom biti vraćen na Vaš račun, a sa čime ste izričito saglasni.

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

4.    PROFESIONALNO KORIŠĆENJE USLUGE

Određeni delovi Usluge mogu biti ograničeni za isključivo korišćenje od strane poslovnih korisnika, pravnih lica i/ili fizičkih lica koji koriste Uslugu za svoje trgovinske ili poslovne aktivnosti („Poslovni nalozi“). Poslovni nalozi se mogu naplaćivati različitim i/ili dodatnim naknadama kako je pojedinačno ugovoreno u pisanoj formi sa Emobil SNC. Radi izbegavanja svake sumnje, ovi Uslovi pružanja usluge će se primenjivati na bilo koje korišćenje Usluge ukoliko ne postoji poseban pisani sporazum sa Emobil SNC.

5.    FAKTURISANJE I PLAĆANJE

Odgovorni ste da obezbedite da je registrovana platna kartica važeća, da nije blokirana, da na njoj ima dovoljno sredstava i da ste Vi ovlašćeni da je koristite. Ukoliko zaduženje registrovane platne kartice nije moguće, Emobil SNC ima pravo da od Vas zahteva plaćanje drugim sredstvima, poput slanja posebne fakture u pisanoj formi za Vaše korišćenje Usluge. Ako nastupi kašnjenje u plaćanju posebne fakture u pisanoj formi, primenjuje se Odeljak 7.

Odgovorni da obezbedite da su informacije o plaćanju tačne i ažurirane na vreme na korisničkom nalogu Emobil SNC koji je povezan sa Uslugom. Molimo Vas da uzmete u obzir da će nemogućnost plaćanja dovesti do ukidanja korisničkog naloga.

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa a.d. Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

6.    USLOVI PLAĆANJA FAKTURA

Kada završite sa konkretnim korišćenjem Usluge, faktura će biti automatski izrađena i poslata na Vašu e-mail adresu. Ovim potvrđujete da ste izričito saglasni sa dostavljanjem fakture na Vašu e-mail adresu. Emobil SNC će pokušati da sprovede naplatu sa platne kartice registrovane u okviru mobilne aplikacije. U slučaju da na registrovanoj platnoj kartici nema dovoljno sredstava za takvu transakciju, nećete biti u mogućnosti da Uslugu koristite do potpunog izmirenja neplaćene fakture, a Emobil SNC će putem sistema u okviru Mobilne aplikacije pokušavati da naplati neizmirene iznose sa Vaše platne kartice, do potpunog izmirenja. Emobil SNC će sačuvati i prikazati informacije o naplati na korisničkom nalogu u okviru istorije plaćanja. S obzirom da ćete sve svoje uplate i fakture imati vidljive u okviru Mobilne aplikacije, u svakom trenutku možete izmiriti dospeli iznos.

7.     KAŠNJENJE U PLAĆANJU

Ukoliko ne uplatite ceo iznos fakture, Emobil SNC zadržava pravo da onemogući Vaše korišćenje Usluge time što će suspendovati Vaš nalog i/ili Vas sprečiti da registrujete novi nalog. Ako Vas Emobil SNC onemogući da koristite Uslugu zbog nemogućnosti plaćanja, i dalje ćete biti u obavezi da platite sve neizmirene fakture i/ili naknade u vezi sa korišćenjem Usluge.

Emobil SNC će na svaki neizmireni iznos zaračunati zateznu kamatu u visini najviše stope zatezne kamate dozvoljene zakonom i izdati fakturu u pisanoj formi. Faktura u pisanoj formi će biti poslata na poštansku adresu koja je registrovana u Mobilnoj aplikaciji. Ako nijedna poštanska adresa nije registrovana u Mobilnoj aplikaciji,  faktura u pismenoj formi će biti poslata na poštansku adresu na kojoj ste Vi registrovani, na osnovu bilo koje javno dostupne baze podataka.

Ako je faktura u pismenoj formi poslata, a uplata u potpunosti nije primljena pre ili na dan dospeća, Emobil SNC može, ali nije u obavezi, da Vam dostavi opomenu.

Ako je opomena poslata diskrecionom odlukom Emobil SNC-a i/ili uplata u potpunosti nije primljena pre ili na dan dospeća, Emobil SNC zadržava pravo da pokrene postupak namirenja dospelog duga, što će izazvati dodatne troškove.

8.    VAUČERI

U skladu sa primenljivim propisima, Emobil SNC Vam može s vremena na vreme ponuditi promotivni kôd (u daljem tekstu: „Vaučer“) koji se može aktivirati u Mobilnoj aplikaciji. Nakon aktiviranja Vaučera u Mobilnoj aplikaciji, Korisnik može dobiti popust, odobrenje ili sličnu ponudu (u daljem tekstu: „Promotivna ponuda“). Vaučer je jednokratna ponuda i može biti ograničen na jedan Vaučer po Korisniku. Možda nećete biti u mogućnosti da kombinujete Vaučer sa bilo kojom drugom ponudom(ama). Vaučer je neprenosiv i ne može se prodati ili refundirati. Ako dobijete odobrenje u okviru Promotivne ponude, dužni ste da platite Emobilu SNC za troškove koji su nastali korišćenjem Usluge koji premašuju odobrenje, a ako vrednost odobrenja premašuje cenu Usluge, preostala vrednost odobrenja će biti preneta na sledeću Uslugu.

Vaučer i Promotivna ponuda važe samo do navedenog datuma isteka. Emobil SNC zadržava pravo da izmeni i/ili otkaže Vaučer i/ili Promotivnu ponudu. Vaučer i/ili Promotivna ponuda mogu biti nedostupni za Poslovne naloge i/ili biti ograničeni na određene delove Usluge.

9.    STANICE ZA PUNJENJE

Odgovornost operatera stanice za punjenje je da osigura da stanice za punjenje ispravno rade. Emobil SNC ne snosi nikakvu odgovornost za greške i nedostatke na stanicama za punjenje ili bilo kojoj opremi (npr. kablovima, konverterima ili adapterima) koji pripadaju stanici za punjenje.

10.   OBAVEZE KORISNIKA

Vi ste u svakom trenutku dužni da:

·       Se pridržavate svih uputstava koji su Vam data na stanici za punjenje i obezbedite da se proces punjenja odvija pravilno;

·       Poštujete sve važeće propise o parkiranju na ili u oblasti oko stanica za punjenje;

·       Ne koristite Uslugu u zloj nameri u vezi sa bilo kakvom greškom ili nedostatkom sa Uslugom, stanicom za punjenje ili vozilom koje se puni;

·       Obezbedite da su lične informacije i informacije o plaćanju registrovane u Mobilnoj aplikaciji tačne i ažurne;

·       Postupate sa pažnjom i zaštitite svoju lozinku i informacije o nalogu u Mobilnoj aplikaciji;

·       Obezbedite da nijedna neovlašćena osoba(e) nema pristup vašem nalogu i/ili bilo kojoj Kartici(ama) za punjenje bez Vašeg odobrenja; i

·       Obezbedite da su sva sredstva (npr. kabl za punjenje) koja se koriste u vezi sa punjenjem ispravni i da rade u skladu sa namenom.

Ukoliko postoji sumnja da je Vaš nalog hakovan ili da neko neovlašćeno koristi Vaš lični nalog, nalog za naplatu u Mobilnoj aplikaciji ili platnu karticu, dužni ste da to odmah prijavite Emobil SNC na e-mail: info@emobil.rs. U slučaju da izgubite platnu karticu, u obavezi ste da odmah uklonite platnu karticu sa svog naloga u Mobilnoj aplikaciji.

Emobil SNC ima pravo da odmah prekine naplatu koja je u toku i/ili ograniči pristup delovima ili celokupnoj Usluzi ako: (i) na bilo koji način ne ispunite svoje obaveze prema ovim Uslovima pružanja usluge ili bilo kom drugom ugovoru između Vas i Emobil SNC, (ii) ako ste dostavili netačne informacije da biste obmanuli Emobil SNC i/ili njegove partnere, ili (iii) ako Emobil SNC ima osnovane razloge da veruje da treća strana ima neovlašćen pristup nalogu koji se odnosi na Uslugu. U slučaju takvog raskida Emobil SNC ima pravo da preduzme neophodne radnje da zaštiti Emobil SNC i/ili njegove partnere od štete i Vi možete biti u obavezi da snosite troškove ili štetu koju je Emobil SNC usled toga pretrpeo.

11.     OPŠTE OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Ograničenje odgovornosti u ovom članu podrazumeva da Vi ne možete smatrati Emobil SNC odgovornim – niti na drugi način primati novčanu naknadu od Emobil SNC – ako nije izričito navedeno drugačije. Molimo da uzmete u obzir da se ograničenje odgovornosti u ovom članu primenjuje uz ograničenje odgovornosti u drugim odeljcima ovih Uslova pružanja usluge.

Svako ograničenje odgovornosti u ovom odeljku ili na drugi način navedeno u ovim Uslovima pružanja usluge neće se tumačiti tako da isključi ili ograniči odgovornost Emobil SNC u slučaju smrti ili telesne povrede koja je rezultat umišljajnih ili radnji ili propuštanja preduzetih sa grubom nepažnjom od strane Emobil SNC, njegovog zaposlenog, zakonskog zastupnika ili podizvođača Emobil SNC.

Emobil SNC ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem neispravne opreme, niti za bilo kakvu štetu uzrokovanu kvarom na vozilu koje se puni.

Emobil SNC ne snosi odgovornost za bilo kakvu indirektnu štetu koju možete da pretrpite, osim ako, i samo u meri u kojoj se takva odgovornost ne može isključiti primenljivim propisima.

Emobil SNC se neće smatrati odgovornim da Vam nadoknadi bilo kakvu štetu uzrokovanu neovlašćenim korišćenjem Usluge, osim ako se utvrdi da je Emobil SNC postupio umišljajno ili grubom nepažnjom.

Emobil SNC se neće smatrati odgovornim da Vam nadoknadi bilo kakvu štetu nastalu korišćenjem Usluge koje je u suprotnosti sa ovim Uslovima pružanja usluge, osim ako se utvrdi da je Emobil SNC postupio umišljajno ili grubom nepažnjom.

Emobil SNC ne snosi odgovornost za štetu nastalu usled toga što Vi ili bilo koje treće lice niste u mogućnosti da koristite Mobilnu aplikaciju, platnu karticu ili bilo koji drugi deo Usluge.

Emobil SNC se neće smatrati odgovornim da Vam nadoknadi iznos veći od 1.000 EUR (ili ekvivalentan iznos u valuti koja se koristi u državi u kojoj imate svoje prebivalište) osim ako se utvrdi da je Emobil SNC postupio umišljajno ili grubom nepažnjom.

U slučaju da Vam je naplaćen račun za usluge koje nisu izvršene u skladu sa ovim Uslovima korišćenja, ovlašćeni ste da uputite reklamaciju slanjem e-maila na našu zvaničnu e-mail adresu: support@edrive.rs. Takođe Vas obaveštavamo da ste pri izjavljivanju reklamacije dužni da dostavite račun na uvid ili drugi dokaz o kupovini usluge na koju izjavljujete reklamaciju (kopija računa, slip i sl.). Po prijemu reklamacije izdaćemo Vam pisanu potvrdu ili ćemo vas elektronskim putem obavestiti da potvrđujemo da smo primili Vašu reklamaciju. Pisanim ili elektronskim putem odgovorićemo Vam na izjavljenu reklamaciju najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije. Odgovor će sadržati odluku da li prihvatamo reklamaciju, izjašnjenje o Vašem zahtevu i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije koji ne može biti duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije. Naša dužnost je da ukoliko iz objektivnih razloga nismo u mogućnosti da izađemo u susret Vašem zahtevu u predviđenom roku, da Vas o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavestimo i navedemo rok u kojem ćemo je rešiti, kao i da dobijemo Vašu saglasnost. Navedeno smo u obavezi da evidentiramo u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacije moguće je samo jednom.

12.  VIŠA SILA

Emobil SNC nije odgovoran za, bez ograničenja, bilo kakve izmene propisa, grešku ili kašnjenje u isporuci, telefonskim i internet mrežama, ratne i vojne akcije, opštu mobilizaciju, sabotaže stanica za punjenje, neregularnosti u isporuci električne energije, štrajk, bojkot, nemire, terorističke akte, epidemije, požare, eksplozije, saobraćajne i elementarne nepogode (kao što su zemljotres, ciklon, oluja, poplava, magla), akte nadležnih organa koji utiču na pružanje Usluge i sve druge događaje i okolnosti koje nadležni organi priznaju i proglase kao slučajeve više sile, ili druge slične okolnosti koje su van kontrole Emobil SNC.

13.   POLITIKA OTKAZIVANJA

Imate pravo da izbrišete svoj nalog bez navođenja razloga. Brisanje vašeg naloga može se izvršiti tako što ćete kontaktirati korisničku podršku telefonskim putem ili e-poštom. Nakon što zatražite brisanje vašeg naloga, postoji mogućnost da nećete moći ponovo da pristupite nalogu, niti da koristite svoju platnu karticu. Ako izbrišete svoj nalog i otvorite novi nalog, Vaša istorija plaćanja i bilo koje druge informacije neće biti prenete na Vaš novi nalog.

Brisanje vašeg naloga ne isključuje nikakvu finansijsku obavezu koju možete imati prema Emobil SNC-u u vezi sa Uslugom.

Svoj nalog možete da izbrišete slanjem e-pošte sa zahtevom na: info@emobil.rs.

14.   TRAJANJE UGOVORA I RASKID

Ovi Uslovi korišćenja usluge su obavezujući između Emobil SNC-a i Korisnika od momenta kada se prvi put registrujete ili koristite bilo koji deo Usluge i ostaju na snazi do raskida od strane Vas ili Emobil SNC-a.

I Vi i Emobil SNC možete u bilo kom trenutku da raskinete Uslove pružanja usluge. Ako raskinete Uslove pružanja usluge, Emobil SNC će blokirati pristup i izbrisati bilo koji nalog koji je povezan sa Korisnikom u vezi sa Uslugom. Raskid Uslova pružanja usluge ne isključuje nikakvu finansijsku obavezu koju potencijalno imate prema Emobil SNC u vezi sa Uslugom.

15.  KONAČNI UGOVOR I IZMENE USLOVA PRUŽANJA USLUGE

Ovi Uslovi pružanja usluge predstavljaju konačan i potpun sporazum između Vas i Emobil SNC-a u vezi sa njegovim predmetom. Ovi Uslovi korišćenja ugovora zamenjuju sve prethodne uslove pružanja usluge i/ili druge ugovore, pismene ili usmene, između Vas i Emobil SNC-a koji se odnose na predmet regulisanja.

Emobil SNC zadržava pravo da izmeni ove Uslove pružanja usluge u bilo kom trenutku. Bićete obavešteni o izmenama Uslova korišćenja e-poštom i/ili putem Mobilne aplikacije u razumnom roku pre takvih izmena.

Imate pravo da odbijete izmenu pre nego što je načinjena i obavestite Emobil SNC o svom neodobravanju. Nakon odbijanja izmena, Emobil SNC zadržava pravo da ograniči ili otkaže korišćenje Usluge i izbriše Vaš nalog u mobilnoj aplikaciji. Odbijanje izmena Uslova pružanja usluge ne isključuje nikakvu finansijsku obavezu koju imate prema Emobil SNC-u u vezi sa Uslugom.

Emobil SNC neće arhivirati ranije verzije uslova pružanja usluga i odredbe koje se odnose na Uslugu.

16.   MERODAVNO PRAVO I JURISDIKCIJA

Ovi Uslovi korišćenja usluge tumačiće se u skladu sa propisima Republike Srbije. Nadležni sud u Beogradu, Republika Srbija, je isključivo nadležan za sve sporove koji proizilaze iz korišćenja ili u vezi sa Uslugom i/ili ovim Uslovima pružanja usluge.

17.   ODVOJIVOST ODREDABA

Ovi Uslovi pružanja usluge ne ograničavaju Vaša obavezujuća prava kojih se ne možete odreći prema imperativnim propisima. Ako se utvrdi da bilo koja odredba(e) u okviru ovih Uslova pružanja usluge nije u skladu sa važećim imperativnim propisima, to neće imati uticaj na preostale odredbe.

Ukoliko imate bilo kakvih nejasnoća u vezi sa ovim Uslovima korišćenja usluge, možete Nas kontaktirati na e-mail adresu : info@emobil.rs.

18.  POVRAĆAJ SREDSTAVA

U slučaju otkazivanja/neiskorištenosti usluge i povraćaja sredstava klijentu koji je prethodno platio nekom od kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razloge povraćaja, Emobil SNC d.o.o. je u obavezi da izvrši povraćaj isključivo putem VISA, Mastercard, DINA, American Express i Maestro načina plaćanja, što znači da će banka izvršiti transfer povraćaja sredstava, na osnovu zahteva trgovca, na račun korisničke kartice.

19. KONTAKT PODACI

Emobil SNC d.o.o. Milentija Popovića 5V/34, matični broj 21765902, PIB: 112909399.

Info centar: +381 (64) 564 01 69, e-mail: info@emobil.rs

internet sajt www.emobil.rs